تاریخ ثبت نام ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
•  پیش از اقدام به ثبت نام کلیه شرایط برگزاری دوره ها مانند تاریخ شروع ، زمان برگزاری , هزینه دوره  را مطابق با  راهنمای  دوره بدقت مطالعه نمایید. مسئولیت انتخاب اشتباه دوره و یا عدم تطابق برنامه زمانی یا هزینه واریزی ، با ثبت نام کننده می باشد.


•  هزینه هر دوره باید به صورت جداگانه و به شماره حساب 4102 بانک شهر و شماره شباء 060610000000000000004102 IRبانک شهر، به نام سازمان آتش نشانی واریز گردد. به عنوان نمونه چنانچه قصد ثبت نام در دو دوره آموزشی را دارید ، جهت هر دوره نیازمند ثبت نام جداگانه و ثبت فیش واریزی جداگانه هستید . 
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پر کردن فیلد ضروریست!