//انتخاب تاریخ  
کارشناسی  کاردانی  دیپلم 
نام :نام خانوادگی :نام پدر :تاریخ اعزام :کد ملی :مدرک تحصیلی :
محل صدور :
شماره تماس :
آدرس :
پیش ثبت نام امریه (سرباز وظیفه) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز